Polityka prywatności

Firma Danone ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę  ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka
Danone Sp. z o.o. (ul. Redutowa 9/23, 01-103 Warszawa) (dalej “Administrator”);

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jak Administrator zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.
Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt emailowy pod adresem iod.danone@danone.com.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma Danone czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa  do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.

Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym. Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas zostaną one usunięte, zniszczone lub trwale uniemożliwimy ich powiązanie z określoną osobą.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Oświadczeniu o ochronie danych

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Możemy zbierać od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

1. Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu,
2. Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez chat, linie poświęcone pielęgnacji lub linie obsługi klienta,
3. Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi
4. Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP,
5. Informacje o osobach innych niż Państwo, dane osobowe członków Państwa rodziny, jeśli  takie  informacje  są  przekazywane  nam bezpośrednio,
6. Profile z mediów społecznościowych,
7. Jeśli będą się Państwo ubiegać o zatrudnienie w Danone, wówczas zbierane są dodatkowe dane osobowe takie jak dotychczasowe zatrudnienie, wykształcenie i referencje od pracodawców.

Administrator danych oświadcza, że może przetwarzać dane użytkowników dotyczące ich zdrowia lub zdrowia ich bliskich (szczególne kategorie danych osobowych), jedynie w przypadku, jeśli ww. dane zostaną dobrowolnie udostępnione przez użytkownika, np. w treści wiadomości wysłanej do administratora danych.

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy: dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na  stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych, lub zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje zebrane przez inne  strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej  należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa temat oraz innych osób  odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności tej reklamy).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Danone zbiera Państwa dane osobowe,  aby móc zapewnić  najlepszą obsługę  w Internecie i wysokiej jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach:

1. Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,
2. Do opracowywania i  udoskonalania  naszych  produktów,  usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych stron internetowych,
3. Do przekazywania Państwu informacji i zarządzania Państwa rejestracją i zapisem na nasz newsletter i pozostałą korespondencję,
4. Do zarządzania codziennymi potrzebami biznesowymi w związku z Państwa udziałem w naszych konkursach, loteriach, promocjach lub na prośbę,
5. Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób,
6. Dla potrzeb szkolenia wewnętrznego i zapewniania jakości,
7. Dla lepszego poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów aby udoskonalać  naszą  stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi,
8. Aby oferować spersonalizowane produkty i komunikację oraz rekomendacje produktów naszym klientom,
9. Do celów marketingu bezpośredniego produktów Danone oraz spółek z grupy Danone*.

*Marketing bezpośredni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście naszych wzajemnych stosunków umownych.
Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa informować przed ich zebraniem lub w chwili  ich zbierania.
O ile to będzie wskazane, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia takiej zgody mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez Danone Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem.

Prawa te mogą Państwo wykonywać dla Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. poprzez kontakt:

Danone Sp. z o.o. pod adresem iod.danone@danone.com

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy,  jak ważne są te prawa,  więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać,  zapraszamy do kontaktu:

Danone Sp. z o.o. pod adresem iod.danone@danone.com

Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
2. przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
3. przetwarzanie odbywa się w sposób

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, prosimy o kontakt:
Danone Sp. z o.o. pod adresem iod.danone@danone.com

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
2. cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
3. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Danone (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym pod adresem iod.danone@danone.com  Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas zostaną one usunięte, zniszczone lub trwale uniemożliwimy ich powiązanie z określoną osobą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:

1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
3. Danone nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez Danone, prosimy o powiadomienie nas o tym na adres  iod.danone@danone.com.

 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt pod adresem iod.danone@danone.com

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.
Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom:

– świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,
– świadczącym usługi w zakresie świadczeń dla pracowników dla Administratora,
– dostarczającym usługi payroll i księgowe dla Administratora,
– świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
– świadczącym usługi marketingowe i eventowe dla Administratora,
– podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem,
– organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych (np. komornikom sądowym, policji, ZUS, NFZ, Krajowej Administracji Skarbowej),
– partnerom handlowym, kontrahentom i klientom Administratora

Udostępnianie danych za granicę

Państwa dane osobowe aktualnie nie są przekazywane do krajów poza EOG . Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem  Gospodarczym (EOG). W przypadku przetwarzanie danych poza EOG Danone zapewnia ochronę transgranicznego przetwarzania danych przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa.

Środki bezpieczeństwa stosowane przez nas do ochrony transgranicznego przetwarzania danych obejmują:

1. Wzorcowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Tego rodzaju standardowe klauzule umowne oferują zabezpieczenia wystarczające do spełnienia wymogów co do zapewnienia stosownego stopnia ochrony i bezpieczeństwa wynikających z europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie

2. certyfikacje, które wykazują, że osoby trzecie spoza EOG przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie Takie certyfikacje są zatwierdzane przez Komisję Europejską, właściwy organ nadzoru lub właściwą krajową jednostkę akredytacyjną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do danych, które zostały przekazane do państw trzecich. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem iod.danone@danone.com.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do niektórych usługi i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące.

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem iod.danone@danone.com.

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Danone lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

1. Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
2. Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
3. Odwiedzone przez Państwa strony internetowe Danone,
4. Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można na stronie Oświadczenie o plikach cookies.

Jak się z nami kontaktować

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych lub przetwarzania Państwa  danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem iod.danone@danone.com . 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Danone dostępny jest za pośrednictwem adresu e-mail: dpo.groupe@danone.com.